ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ   (Код в регистъра: 124)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 160.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас, с. Маринка

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД419 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник 419-1995 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим;
2. Забранява се всякакъв вид сечи освен санитарни и отгледни в периода 1 август - 30 декември;
3. Забранява се пашата на кози;
4. Забранява се събирането на билки и късане на цветя;
5. Забранява се лова и ловностопанските дейности през цялата година;
6. Забранява се безпокоене на гнездещите птици, вземането на яйца или опръстеняването на малките;
7. Забранява се изграждане на пристанищни съоръжения;
8. Забранява се риболова в блатната част и акваторията в периода 1 март - 30 юли.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Залив Ченгене скеле


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС