ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАТРОНКА   (Код в регистъра: 125)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 180.0 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Маджарово, Населено място: гр. Маджарово, с. Бориславци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.419 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник 419-1995 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водният й режим;
2. Забранява се всякакъв вид сечи освен санитарни и отгледни в периода 1 август - 30 декември;
3. Забранява се паша на кози;
4. Забранява се събиране на билки и късане на цветя;
5. Забранява се провеждане на мероприятия по алпинизъм и делтапланеризъм;
6. Забранява се лов и ловностопански дейности през цялата година;
7. Забранява се безпокоене на гнездещите птици, вземането на яйца или опръстеняване на малките;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Маджарово


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС