ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТРИТЕ ЦЕРА   (Код в регистъра: 129)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.5 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Череша

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.420 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник 420-1995 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване естествено находище на обикновен божур.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи естествения облик на местността или водния й режим;
2. забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове;
3. Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, бране на цветя за букети, събиране на билки;
4. Забранява се паша на кози;
5. Забранява се замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС