ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ   (Код в регистъра: 134)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 15.74 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Блатец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД240 от 07.06.1996 г., бр. 55/1996 на Държавен вестник 240-1996 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-263 от 16.03.2010 г., бр. 32/2010 на Държавен вестник 263-2010 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, отводняване и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или се влошава водния режим
2. Забранява се разораване или използване на земите по начин, който води до увреждане или унищожаване на блатното кокиче
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче чрез изскубване или изрязване на височина, по-малка от 5 -7 см от повърхността на земята
5. Забранява се косене на тревата преди узряване на семената на блатното кокиче
6. Забранява се опожаряване на растителността
7. Разрешава се вземане на подходящи мерки за подобряване на водния режим и състоянието на блатното кокиче, след съгласуване с Министерството на околната среда
8. Разрешава се съгласуване на блатно кокиче в определени от Министерството на околната среда количества


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС