ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВАЯ   (Код в регистъра: 135)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 379.44 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-405 от 04.12.1997 г., бр. 122/1997 на Държавен вестник 405-1997 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-237 от 26.04.2018 г., бр. 47/2018 на Държавен вестник 237-2018 г.

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Запазване местообитания на защитени и редки видове птици включени в Червената книга на България и в списъка на застрашените видове в Европа.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво ново строителство и промяна на водния и режим, определен за съществуващата помпена станция, басейни и канали във връзка с дейността на рибовъдното стопанство
2. Забранява се замърсяване на водите по какъвто и да е начин
3. Забранява се разораване на съществуващите ливади и крайбрежни участъци
4. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, събирането на яйца и опръстеняване на малките
5. Забранява се ловът на водоплаващ дивеч
6. Забранява се паша на кози и свине
7. Забранява се опожаряване на блатата растителност
8. Забранява се риболова в акваторията на защитената местност
9. Разрешава се промишлен риболов след ежегодно определяне на рибните запаси и квотите за улов извън периода 1 март - 31 юли
10. Разрешава се риборазвъдна дейност, която не е в противоречие с режимите на защитената местност
11. Разрешава се традиционно ползване на земите от селскостопанския фонд, при спазване на забраните по тази заповед
12. Разрешава се коситба на папур и тръстика в периода 1 септември - 15 февруари
13. Разрешава се паша на домашни животни (овце и крави) в заблатените ливади
14. Разрешава се ловуване на едър дивеч (диво прасе и сърна)
15. Разрешава се регулиране числеността на хищниците при необходимост и след съгласуване с Министерството на околната среда и водите

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Бургаско езеро


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС