ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЮМРУК СКАЛА   (Код в регистъра: 139)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 346.0 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: с. Гняздово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.569 от 31.10.2000 г., бр. 99/2000 на Държавен вестник 569-2000 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. черен щъркел, египетски лешояд, белоглав лешояд, голям ястреб, белоопашат мишелов, черношипа ветрушка, сокол скитник, тракийски кеклик, бухал, синявица, скална лястовица, червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, червеногушо коприварче, скална зидарка, белочела сврачка и др.;
2. Опазването на типични за Източните Родопи скални и горски хабитати:

Режим на дейности:
1. Всякакъв вид ново строителство;
2. Забраняват се геологопроучвателни дейности и разкриване на кариери;
3. Забранява се извеждане на голи сечи;
4. Забранява се извеждане на санитарни и отгледни сечи в периода 1 януари - 31 юли;
5. Забранява се лов и риболов;
6. Забранява се алпинизъм и делтапланеризъм;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Студен кладенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС