ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КРИЧИМ   (Код в регистъра: 140)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 169.77 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Стамболийски, Населено място: с. Куртово Конаре

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.575 от 01.11.2000 г., бр. 99/2000 на Държавен вестник 575-2000 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-763 от 13.11.2009 г., бр. 4/2010 на Държавен вестник 763-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч. ветрушка, обикновен мишелов, ястреб, малък корморан, бял щъркел, черен щъркел, голяма бяла чапла, сива чапла, представители на разред пойни птици, сови, кълвачи, прилепи, невестулка, видра, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка, крастава жаба, жаба дървесница, малък тритон;
2. Съхраняване на уникална лонгозна гора, и забележителен ландшафт:

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, освен ремонт или реконструкция на съществуващия сграден фонд, пътища, алеи, ВиК, електрически и напоителни съоръжения;
2. Забранява се използването на сградния фонд за различно предназначение от сегашното;
3. Забранява се извеждане на голи сечи;
4. Забранява се паша на домашни животни
5. Забранява се ловуване, освен регулиране на числеността на животинските видове;
6. Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените за това места;
7. Забранява се унищожаване и увреждане на естествената и паркова растителност, освен при изпълнение на предвидените в плана за управление мероприятия;
8. Забранява се замърсяване с битови и други видове отпадъци;
9. Забранява се нарушаване на съществуващия ландшафт.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС