ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГЮРГЕНА   (Код в регистъра: 142)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 72.4 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Маджарово, Населено място: с. Габерово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.649 от 23.11.2000 г., бр. 100/2000 на Държавен вестник 649-2000 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитанията и популациите на редки и застрашени видове растения, защитени видове земноводни, влечуги, птици и бозайници;
2. Опазване на включения в Червената книга на България - трицветен нощник;
3. Съхраняване на забележителен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакъв вид ново строителство;
2. Забранява се разкриване на кариери;
3. Забранява се извеждане на голи сечи;
4. Забраняват се ловностопански дейности;
5. Забранява се влизане в пещерите през размножителния сезон на прилепите май - юли;
6. Забранява се пладнуване и приютяване на домашни животни в пещерите;
7. Забранява се палене на огън на входовете и вътре в пещерите;
8. Забранява се специализиран туризъм в защитената местност;
9. Забранява се употреба на пестициди в района на защитената местност.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Маджарово


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС