ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОРТОТО   (Код в регистъра: 147)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 587.6 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: гр. Свети Влас

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД470 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен вестник 470-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерния ландшафт, естествените вековни смесени широколистни гори с богат видов състав и местообитания на редки растителни видове и съобщества

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството;
2. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ, както и добива и първичната обработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди;
3. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
4. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки и увреждане на вековни дървета;
5. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения (освен санитарни сечи);
6. Забранява се пашата на домашни животни;
7. Забранява се улавяне и безпокоене на птиците, събиране на яйца и техните малки и разрушаване на гнезда;
8. Забранява се къмпиране и палене на огън;
9. Забранява се други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Емине


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС