ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАКЪРЛИЯ   (Код в регистъра: 149)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 387.15 хектара

Местоположение:
1. Област: Хасково, Община: Любимец, Населено място: с. Йерусалимово
2. Област: Хасково, Община: Харманли, Населено място: с. Изворово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД472 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен вестник 472-2001 г.

Цели на обявяване:
1. дългосрочно опазване популациите на световно и европейско застрашени видове земноводни, влечуги, птици, бозайници и растения както и типични за Сакар местообитания и ландшафти както и част от орнитологично важно място южен Сакар
2. Опазване на типични за Сакар местообитания, скални пейзажи и насаждения

Режим на дейности:
1. Забранява се търсенето и проучването на полезни изкопаеми със сондажни и минни дейности в периода януари - юни включително;
2. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ;
3. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения освен санитарни и отгледни сечи през периода извън август до декември включително;
4. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;
5. Забранява се промяна на предназначението и ползването на земите от поземления фонд.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Радинчево


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС