ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧЕРНАТА СКАЛА   (Код в регистъра: 150)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 893.7 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Маджарово, Населено място: с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Румелия, с. Тополово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД473 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен вестник 473-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на местообитанията и популациите на защитени и редки видове раст. и животни в т.ч. южно подрумиче,черноморска ведрица, тракийски магарешки бодил, жълтокоремник , шипобедрена и шилоопашати костенурки и др.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакъв вид ново строителство;
2. Забранява се търсенето и проучването на полезни изкопаеми със сондажни и минни дейности в периода януари - юни включително;
3. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ;
4. Забранява се извеждането на голи сечи в горските насаждения;
5. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения в периода от 1 януари до 31юли включително;
6. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;
7. Забранява се алпинизъма и делтапланеризъма.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Мост Арда


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС