ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА   (Код в регистъра: 151)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1531.98 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Ивайловград, Населено място: с. Бели дол, с. Ботурче, с. Железари, с. Меден бук

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД474 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен вестник 474-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитанията и популациите на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. източен чинар, сераделовидно клеоме, петоъгълна орница, родопски щипок, каспийска блатна костенурка, жълтокоремник, шилоопашата и шипобедрена костенурка, змия червейница,змиеок гущер;
2. Опазване местообитанията и популациите на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. черен щъркел, египетски лешояд, скален орел,видра, няколко вида прилепи и др.;
3. Опазване на забележителни източнородопски крайречни местообитания'

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакъв вид ново строителство;
2. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ;
3. Забранява се извеждането на голи сечи в горските насаждения;
4. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения в периода от 1 януари до 31юли включително;
5. Забранява се алпинизъма и делтапланеризъма.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Бяла река


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС