ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЗЛАТО ПОЛЕ   (Код в регистъра: 152)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 84.8 хектара

Местоположение:
1. Област: Хасково, Община: Димитровград, Населено място: с. Брод, с. Златополе, с. Райново
2. Област: Хасково, Община: Хасково, Населено място: с. Нова Надежда

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД476 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен вестник 476-2001 г.

Документи за промяна:

Приемане на План за управление със Заповед No.РД-703 от 14.10.2008 г., бр. 97/2008 на Държавен вестник 703-2008 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване на влажна зона край р.Марица, местообитание на множество застрашени от изчезване и защитени видове растения и животни като бяла водна лилия, нощувка на малък корморан, голям воден бик, ням и поен лебеди и др. водоплаващи птици, блатна костенурка и др.

Режим на дейности:
1. Забранява се ново строителство;
2. Забранява се добива на инертни материали;
3. Забранява се водочерпенето при спадане на водното ниво под 1,5 м от билото на остров № 10;
4. Забранява се опожаряването на тръстикови и папурови масиви без съгласуване с МОСВ;
5. Забранява се извеждането на голи сечи в горските насаждения;
6. Забранява се промяна на предназначението на земята на островите;
7. Забранява се отдаването за ползване на площи и водоеми без съгласуване от РИОСВ;
8. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Злато поле


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС