ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АЯЗМОТО   (Код в регистъра: 153)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3.71 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Конуш

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-897 от 22.11.2001 г., бр. 110/2001 на Държавен вестник 897-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитанията и популациите на застрашени, редки и защитени видове птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се сечта, увреждането и изкореняването на дървесната и храстовата растителност, освен санитарната и друга сеч, съгласно плана за управление;
2. Забранява се разрушаването на гнездата на птиците;
3. Забранява се паленето на огън;
4. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;
5. Забранява се навлизането на хора и домашни животни и безпокоенето на птиците по време на размножителния период (15.02 - 15.08);
6. Забранява се косенето на папур за периода 15.02 - 30.10;
7. Забранява се замърсяването с отпадъци;
8. Забранява се всякакво строителство;
9. Забранява се разкриването на кариери, изземването на инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности променящи естествения облик на местността или водния режим
10. Забранява се пашата на домашни животни;
11. Забранява се залесяването на местността с неприсъщи за територията дървесни и храстови видове.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Язовир Конуш


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС