ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ   (Код в регистъра: 156)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 84.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Средец, Населено място: с. Росеново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1020 от 28.12.2001 г., бр. 16/2002 на Държавен вестник 1020-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествените местообитания на защитени и редки растения и техните съобщества.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя променящи естествения облик на местността или водния й режим;
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
3. Забранява се бране на диви цветя, събирането на билки, кастренето, чупенето на клони и уврежсането на вековни дървета;
4. Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и отгледни;
5. Забранява се провеждането на горскостопански мероприятия през периода 1.01 - 30.08;
6. Забранява се пашата на домашни животни;
7. Забранява се разрушаването на гнезда и леговища; събиране на яйца на птици и техните малки; убиване, улавяне и безпокоене на птиците;
8. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС