ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВРАНА   (Код в регистъра: 157)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 96.81 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД1027 от 28.12.2001 г., бр. 16/2002 на Държавен вестник 1027-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на редки и застрашени растителни и животински видове, в т.ч. Тис и джел;
2. Съхранение на уникална гора и уникален парк със забележителен ландшафт

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството освен ремонт и/или реконструкция на съществуващите пътища, алеи, ВиК, електрически и напоителни съоръжения и огради;
2. Забранява се пашата на домашни животни;
3. Забранява се всякакъв вид ловуване;
4. Забранява се бивакуването и паленето на огън извън определените за целта места;
5. Забранява се унищожаването и увреждането на естествената паркова растителност, освен при изпълнение на предвидените в плана за управление дейности;
6. Забранява се замърсяването с битови и други видове отпадъци;
7. Забранява се нарушаването на съществуващия ландшафт.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС