ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО   (Код в регистъра: 158)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 446.54 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Шабла, Населено място: с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Крапец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-123 от 21.02.1980 г., бр. 23/1980 на Държавен вестник 123-1980 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-786 от 15.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 786-2002 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-1225 от 11.12.2002 г., бр. 3/2003 на Държавен вестник 1225-2002 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерни ландшафти
2. Опазване на местообитанията на редки и застрашени от изчезване гнездещи, прелетни и зимуващи птици (червеногуша гъска, червен ангъч, турилик и др.)
3. Опазване на рядка и характерна ихтиофауна.

Режим на дейности:
1. Забранява се преследването, убиването и ловенето на животните
2. Забранява се събиране и унищожаване на яйцата на птиците и повреждането на гнездата им
3. Забранява се замърсяване на водите
4. Забранява се използването на пестициди до 500 м от брега на езерото
5. Забранява се изрязването и опожаряването на естествената растителност
6. Забранява се всякакво строителство и разширяване на съществуващите сгради, геоложки и други проучвания или дейности, с които се нарушава естествения облик или водният режим на местността
7. Забранява се изземването на пясък от ивицата отделяща езерото от морето
8. Забранява се ловуването и стрелянето на 100 м от брега на езерото
9. Забранява се влизането в обраслите с водна растителност северна и югозапасна част на езерото по време на размножителния период на птиците от 1 февруари - 1 октомври
10. Разрешава се спортния риболов по южната брегова ивица с дължина 1 км, в м. Хелеза
11. Разрешава се изкуственото зарибяване с характерни за водоема видове
12. Разрешава се промишления риболов във водното огледало от 1 февруари - 1 октомври
13. Разрешава се влизането в езерото с лодки и разрешение от Районната инспекция за опазване на природната среда
14. Разрешава се използването на водите на езерото за нуждите на рибовъдното стопанство
15. Разрешава се използването на водите от езерото за напояване на обработваемите земи, размера на които се уточняват ежегодно съвместно с Районната инспекция за опазване на природната среда

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Дуранкулашко езеро


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС