ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕТРИЧА   (Код в регистъра: 159)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 126.9 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Аврен, Населено място: с. Аврен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-308 от 10.04.1986 г., бр. 34/1986 на Държавен вестник 308-1986 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-809 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 809-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитанията на редки грабливи птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата или събиране на яйцата и малките им
2. Забранява се ловуване
3. Забраняват се сечи, освен отгледни и санитарни
4. Забранява се строителство, разкриване на кариери и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим
5. Забранява се употреба на химически средства за растителна защита
6. Забранява се паша на домашни животни
7. Забранява се провеждане на тренировки по алпинизъм и влизане в пещерите в защитената местност
8. Разрешава се извеждане на отгледни и санитарни сечи извън гнездовия период (15 август - 28 февруари)
9. Разрешава се залесяване с присъщи за района дървесни видове


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС