ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЯТАТА   (Код в регистъра: 161)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 154.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Варна, Община: Белослав, Населено място: гр. Белослав
2. Област: Варна, Община: Варна, Населено място: с. Константиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-694 от 23.07.1987 г., бр. 63/1987 на Държавен вестник 694-1987 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-811 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 811-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествените местообитания на редки изащитени видове птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата или събиране на яйцата и малките им
2. Забранява се ловуване
3. Забраняват се сечи, освен отгледни и санитарни
4. Забранява се строителство, разкриване на кариери и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим
5. Забранява се изхвърляне на непречистени води от пречиствателната станция или фенолни продукти
6. Разрешава се залесяване с подходящи дървесни видове, съгласувано с Комитета за опазване на природната среда
7. Разрешават се биотехнологични мероприятия, подобряващи условията за размножаване на водолюбивите птици
8. Разрешават се ремонтни и други видове работи, свързани с поддръжката на пречиствателната станция
9. Разрешава се паркоустрояване на крайните западни части по изготвен за целта проект
10. Разрешава се извеждане на отгледни и санитарни сечи в периода от 15 август до 1 март
11. Разрешава се ползване на земите от селскостопанския фонд по традиционен начин

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Ятата


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС