ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АЛАДЖА МАНАСТИР   (Код в регистъра: 163)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.0 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.2132 от 03.02.1943 г., бр. на Държавен вестник 2132-1943 г.

Документи за промяна:

1. Заповед No.1171 от 24.09.1951 г., бр. 87/1951 на Държавен вестник 1171-1951 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-813 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 813-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на територии с забележителен ландшафт.
2. Опазване на местообитанията на застрашени и редки растителни и животински видове и съобщества.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
2. ЗЗ по директивата за птиците: Батова


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС