ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СНЕЖАНСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 164)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 81.0 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Провадия, Населено място: с. Снежина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-4020 от 06.12.1963 г., бр. 13/1966 на Държавен вестник 4020-1963 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-814 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 814-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна дъбова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи с изключение на санитарната сеч, а за буковата гора около хижите Братия и Сакараджа и изборната сеч, повреждането и кастренето на дърветата, както и да се събират, изваждат или късат други растения или части от тях
2. Забранява се да се гърми, ловува, риболовства или пали огън, както и движението извън определените пътища
3. Забранява се да се преследват дивите животни, да се хващат и убиват, както и да се събират или повреждат ларвите на насекомите, яйцата и гнездата на птиците или леговищата на животните
4. Забранява се да се разкриват кариери, повреждат знаците, както и всякакви действия, които застрашават горите или изменят естествения образ на местността
5. Разрешава се провеждането на залесителните мероприятия с оглед подобряване защитните и украсни функции на гората
6. Разрешава се прокарване на пътища и алеи, във връзка с правилното стопанисване и ползване на обектите
7. Разрешава се събирането на дъбов желъд за семе

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Провадийско - Роякско плато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС