ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВОДЕНИЦИТЕ   (Код в регистъра: 165)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 45.0 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Камен дял, с. Сладка вода

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-689 от 22.07.1987 г., бр. 63/1987 на Държавен вестник 689-1987 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-815 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 815-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на редки и защитени птици - египетски лешояд, белоопашат мишелов, бухал и други.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета
2. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разрушаване на гнездата им, събиране на яйцата им
3. Забранява се ловуване
4. Забранява се всякакво строителство
5. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим
6. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни
7. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия
9. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана на района

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Провадийско - Роякско плато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС