ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПОБИТИ КАМЪНИ   (Код в регистъра: 167)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 253.3 хектара

Местоположение:
1. Област: Варна, Община: Аксаково, Населено място: с. Слънчево
2. Област: Варна, Община: Белослав, Населено място: гр. Белослав, с. Страшимирово
3. Област: Варна, Община: Девня, Населено място: гр. Девня
4. Област: Варна, Община: Суворово, Населено място: с. Баново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-258 от 17.07.1995 г., бр. 69/1995 на Държавен вестник 258-1995 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-817 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 817-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на редки и защитени растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим
2. Забранява се всякакво строителство освен предвиденото по разработения устройствен проект на защитената местност
3. Забранява се изземване на пясък, скални маси или отделни колони
4. Забранява се замърсяване с битови и промишлени отпадъци
5. Забранява се извеждане на сечи с изключение на отгледни и санитарни
6. Забранява се залесяване на голините
7. Забранява се късане или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на билки
8. Забранява се ловуване


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС