ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОРСКА БАРАКА   (Код в регистъра: 170)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 94.4 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. Юнец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-374 от 05.05.1982 г., бр. 39/1982 на Държавен вестник 374-1982 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-820 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 820-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна благуново-горуново-буково семенна гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
2. Забранява се паша на домашни животни
3. Забранява се строителството
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя както естествения облик на местността
5. Забранява се ловуването
6. Разрешава се територията на обекта да бъде използвана като семенна база

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Камчийска планина


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС