ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА   (Код в регистъра: 177)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.34 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Александрово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 на Държавен вестник 1187-1976 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-853 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 853-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-430 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 430-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на остролистен джел.

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък по всяко време
3. Забранява се преследване на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи
7. Забранява се всякакво строителство
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС