ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА   (Код в регистъра: 178)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 15.0 хектара

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Веселиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.357 от 09.02.1973 г., бр. 21/1973 на Държавен вестник 357-1973 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-854 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 854-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на широколистна лонгозна гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване на санитарното и ландшафтно състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък и други инертни материали, изхвърляне на сгурия и различни промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС