ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ХАЙДУТ ДЕРЕ   (Код в регистъра: 179)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 30.0 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.257 от 25.02.1969 г., бр. 37/1969 на Държавен вестник 257-1969 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-855 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 855-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед подобряване санитарното и защитно украсното значение на горите около тези обекти.
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Сините камъни - Гребенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС