ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАВАКЛИЙКА   (Код в регистъра: 182)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 89.34 хектара

Местоположение:
1. Област: Стара Загора, Община: Братя Даскалови, Населено място: с. Горно ново село
2. Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Турия

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.2107 от 20.12.1984 г., бр. 3/1984 на Държавен вестник 1-6-182-2107-1984


Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-858 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 858-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-882 от 25.11.2013 г., бр. 6/2014 на Държавен вестник 882-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерни забележителни ландшафти.
2. Опазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС