ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОМИТСКИТЕ ДУПКИ   (Код в регистъра: 185)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Павликени, Населено място: с. Мусина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.158 от 04.03.1985 г., бр. 28/1985 на Държавен вестник 1-6-185-158-1985


Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1302 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1302-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерна вековна габърова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се паша на домашни животни;
2. Забранява се преследване на дивите животни, вземане на техните малки и разрушаване на гнездата или леговищата;
3. Забранява се кастрене и повреждане на дървета;
4. Забранява се късане или изкореняване на растителността;
5. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естественият облик на местността, така и водния и режим;
6. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни и санитарни;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС