ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЛИНАТА   (Код в регистъра: 19)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 109.2 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: гр. Несебър, с. Кошарица, с. Тънково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.1938 от 03.07.1970 г., бр. 65/1970 на Държавен вестник 1938-1970 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.871 от 07.11.1991 г., бр. 97/1991 на Държавен вестник 871-1991 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД1459 от 12.12.2003 г., бр. 6/2004 на Държавен вестник 1459-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче и уникално растително съобщество в лонгозна гора "Калината".

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, изменящи естествения облик на местността;
2. Забранява се пашата на добитък;
3. Забранява се косене на тревата преди узряване семената на блатното кокиче;
4. Забранява се внасяне на нехарактерни за растителното съобщество видове;
5. Забраняват се сечи, освен санитарни при наличие на каламитет;
6. Допуска се вземане на подходящи мерки за подобряване на водния режим и състоянието на блатното кокиче;
7. Допуска се събиране на блатно кокиче като суровина за фармацевтичната промишленост под контрола на собствениците и след съгласуване на количествата с Министерството на околната среда.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Емине


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС