ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОСТАНЧЕТАТА   (Код в регистъра: 190)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.32 хектара

Местоположение:
Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: с. Боженците

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1141 от 15.12.1981 г., бр. 102/1981 на Държавен вестник 1141-1981 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1305 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1305-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-351 от 13.05.2014 г., бр. 47/2014 на Държавен вестник 351-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и отгледни;
2. Забранява се пашата на домашни животни;
3. Забранява се повреждането на скалните образувания;
4. Забранява се всякакво строителство;
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността, водния и режим, или се нарушава цялостта на пещерите;
6. Забранява се ловуването;
7. Забранява се безпокоенето на птиците и събиране на яйцата или малките им;
8. Забранява се влизане в пещерите;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС