ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ   (Код в регистъра: 191)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.2 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Ветринци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник 2109-1984 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1306 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1306-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерна вековна дъбова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които довеждат до повреждане на дърветата
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС