ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛЪГЪТ   (Код в регистъра: 195)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.01 хектара

Местоположение:
Област: Габрово, Община: Севлиево, Населено място: с. Батошево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-16 от 08.01.1981 г., бр. 17/1981 на Държавен вестник 16-1981 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1310 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1310-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-352 от 13.05.2014 г., бр. 47/2014 на Държавен вестник 352-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерна вековна благунова гора.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземането на техните малки или яйцата им,както и разрушаване на гнездата и леговищата им
4. Забранява се преминаването и паркиране на моторни превозни средства
5. Забранява се пашата на домашни животни
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС