ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОГДАНОВ ДОЛ   (Код в регистъра: 197)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3.11 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Сухиндол, Населено място: с. Коевци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-283 от 04.05.1979 г., бр. 45/1979 на Държавен вестник 283-1979 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1312 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1312-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-55 от 30.01.2008 г., бр. 39/2008 на Държавен вестник 55-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на червен божур.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се пашата на домашни животни
4. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземането на техните малки или яйцата им,както и разрушаване на гнездата и леговищата им
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на пещерите
8. Забранява се безконтролното посещение на пещерите
9. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС