ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОЖУР ПОЛЯНА   (Код в регистъра: 201)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 19.77 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, Населено място: с. Първомайци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1573 от 02.09.1968 г., бр. 33/1969 на Държавен вестник 1573-1968 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1316 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1316-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-54 от 30.01.2008 г., бр. 39/2008 на Държавен вестник 54-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на червен божур.

Режим на дейности:
1. Забранява се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се допускане на паша на всякакъв вид добитък през всяко време
3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на същите
4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС