ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЖОЛЮНГЬОЛ   (Код в регистъра: 202)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 19.11 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, Населено място: с. Драганово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1 от 05.01.1982 г., бр. 16/1982 на Държавен вестник 1-1982 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1317 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1317-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-58 от 30.01.2008 г., бр. 39/2008 на Държавен вестник 58-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на дяволски орех и сребрист папур.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни
2. Забранява се провеждането на каквито и да е дейности, с които се нарушава водния режим
3. Забранява се обработване на територията с пестициди
4. Забранява се приготвянето на работни разтвори и зареждането на селскостопанските мешини с пестициди на разстояние, по- малко от 100 м от защитения обект
5. Забранява се замърсяването по какъвто и да е начин на водите на блатото
6. Забранява се повреждането на блатната растителност
7. Забранява се провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС