ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОСОВО   (Код в регистъра: 203)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 180.79 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Балван, с. Ветринци, с. Ново село

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.2344 от 26.05.1971 г., бр. 61/1971 на Държавен вестник 2344-1971 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1318 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1318-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-881 от 25.11.2013 г., бр. 11/2014 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерна дъбова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.
2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време.
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка около тях.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС