ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР   (Код в регистъра: 209)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 311.14 хектара

Местоположение:
Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: гр. Дряново, с. Геша, с. Царева ливада

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.357 от 09.02.1973 г., бр. 21/1973 на Държавен вестник 357-1973 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.1136 от 14.12.1981 г., бр. 102/1981 на Държавен вестник 1136-1981 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1324 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1324-2002 г.
3. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-292 от 22.03.2004 г., бр. 70/2004 на Държавен вестник 292-2004 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване характерни гори в района на Дряновския манастир.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване на санитарното и ландшафтно състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък и други инертни материали, изхвърляне на сгурия и различни промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

Припокриване (частично или пълно):
Природна забележителност: БАЧО КИРО


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС