ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЕЖДАТА   (Код в регистъра: 210)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 62.6 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Враца, Населено място: с. Челопек

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-151 от 21.02.2003 г., бр. 26/2003 на Държавен вестник 151-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазвяне на находище на растението келеров центрантус, български ендемит и реликт, както и територия с характерен ландшафт (скален венец и сипеи).

Режим на дейности:
1. Забранява се ползването на каквито и да е части от келереровия центрантус
2. Забранява се паша и преминаване на домашни животни
3. Забранява се всякаква стопанска дейност
4. Забранява се добиване на семенен материал без разрешение на Министерството на околната среда и водите

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ВРАЧАНСКИ БАЛКАН
2. ЗЗ по директивата за птиците: Врачански Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС