ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СВЕТА НЕДЕЛЯ   (Код в регистъра: 218)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 25.6 хектара

Местоположение:
1. Област: Смолян, Община: Златоград, Населено място: гр. Златоград
2. Област: Смолян, Община: Неделино, Населено място: гр. Неделино

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.104 от 14.02.1980 г., бр. 22/1980 на Държавен вестник 104-1980 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-315 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 315-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековни дъбови гори.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и залесяването с неприсъщи за района растителни видове
2. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им
3. Забранява се събирането на диворастящи плодове, минерали и други
4. Забранява се ловът и риболовът
5. Забранява се пашата на домашни животни
6. Забранява се всякакво строителство, минни и кариерни разработки, изкопни работи, разширяване на съществуващите къмпинги
7. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на превозни средства
8. Разрешава се отглеждането на горските култури и възстановяването на характерната растителност
9. Разрешава се посещаването от туристи и летовници и използването на пясъчната ивица като плаж
10. Разрешава се събирането на блатното кокиче с разрешение на МГГП със съгласието на КОПС и БАН


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС