ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТУРЛАТА   (Код в регистъра: 221)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 18.6 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Смолян, Населено място: с. Солища

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.343 от 17.05.1979 г., бр. 67/1979 на Държавен вестник 343-1979 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-318 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 318-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на територии с забележителен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашни животни;
2. Забранява се повреждането на горската растителност;
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им;
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафтът;
5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено по устройствения проект на защитената територия.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Триград-Мурсалица


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС