ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЪРЛИШНИЦА   (Код в регистъра: 230)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 189.82 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Клисура

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.3572 от 30.12.1966 г., бр. 43/1967 на Държавен вестник 1-6-230-3572-1966


Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-327 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 327-2003 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-851 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 851-2006 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-851 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 851-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски съобщества.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи с изключение на отгледни и санитарни;
2. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
3. Забранява се паленето на огън;
4. Забранява се замърсяване с отпадъци;
5. Забранява се строителство;
6. Забранява се търсене или проучване и добив на подземни богатства;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС