ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОНДА ВОДА   (Код в регистъра: 231)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 74.6 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Бачково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.24 от 03.01.1970 г., бр. на Държавен вестник 24-1970 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-328 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 328-2003 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-549 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 549-2007 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-549 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 549-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна гора от черен бор.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на голи сечи;
2. Забранява се увреждането на дървесната растителност;
3. Забранява се пашата и бивакуването на домашни животни;
4. Забранява се паленето на огън;
5. Забранява се замърсяването с отпадъци;
6. Забранява се строителството;
7. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС