ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕРЕСТИЦА   (Код в регистъра: 234)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 6.05 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Перущица, Населено място: гр. Перущица
2. Област: Пловдив, Община: Родопи, Населено място: с. Устина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.173 от 09.03.1983 г., бр. 26/1983 на Държавен вестник 173-1983 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-331 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 331-2003 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-935 от 28.12.2007 г., бр. 11/2008 на Държавен вестник 935-2007 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-935 от 28.12.2007 г., бр. 11/2008 на Държавен вестник 935-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на гнездово местообитание на черен щъркел и характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
2. Забранява се осъществяване на горско- и ловностопански дейности в периода от 1.III до 15.VII;
3. Забранява се използване на скалния комплекс за скално катерене и практикуване на екстремни спортове;
4. Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни;
5. Забранява се палене на огън;
6. Забранява се замърсяване с отпадъци;
7. Забранява се строителство;
8. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
9. Забранява се разрушаване на скалните образувания.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС