ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛАЛЕ БАИР   (Код в регистъра: 238)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 6.92 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: гр. Асеновград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-534 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен вестник 534-1978 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-335 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 335-2003 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-1344 от 21.12.2004 г., бр. 11/2005 на Държавен вестник 1344-2004 г.
3. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-554 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 554-2007 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-554 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 554-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на родопско лале.

Режим на дейности:
1. Забранява се разораването и разкопаването;
2. Забранява се изкореняването на дървесна и храстова растителност;
3. Забранява се пашата и бивакуването на домашни животни
4. Забранява се паленето на огън;
5. Забранява се замърсяването с отпадъци;
6. Забранява се строителството;
7. Забранява се търсенето или проучването и добивът на подземни богатства;
8. Забраняват се ловностопанските мероприятия.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Добростан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС