ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЙЛЪКА   (Код в регистъра: 24)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 999.8 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: гр. Плевен, с. Бохот, с. Радишево, с. Тученица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.3700 от 29.12.1972 г., бр. 13/1973 на Държавен вестник 3700-1972 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД300 от 17.05.2001 г., бр. 59/2001 на Държавен вестник 300-2001 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД300 от 17.05.2001 г., бр. 59/2001 на Държавен вестник 300-2001 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-206 от 28.03.2011 г., бр. 31/2011 на Държавен вестник 206-2011 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване на каньоновидна долина на р. Тученица;

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на голи сечи, с изключение на тополови и акациеви насаждения;
2. Забранява се сечта на хралупати дървета;
3. Забранява се внасянето на растителни и животински видове, неприсъщи за района, освен в местата, определени с плана за управление и в обособения зоокът;
4. Забранява се разораването на земеделски земи;
5. Забранява се пашата на домашни животни;
6. Забранява се движението на автомобили извън определените с плана за управление места;
7. Забранява се събирането на редки, ендемични, реликтни и защитени видове и увреждането на техните находища и местообитания;
8. Забранява се строителството на нови сгради, съоръжения и пътища извън определените с плана за управление места;
9. Забранява се добива на полезни изкопаеми;
10. Забранява се замърсяването на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
11. Забранява се използването на торове, както и на химически препарати за растителна защита освен при каламитетни нападения от вредители;
12. Забранява се събирането на вкаменелости и минерали, увреждане на скалните образувания;
13. Забранява се лова и използването на изкуствените и естествените водоеми за рибовъдство и промишлен риболов;
14. Забранява се повреждането и унищожаването на указателни, предупредителни и информационни табла за защитената местност;
15. Забранява се паленето на огън и ограждането на територии извън определените с плана за управление места.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА
2. ЗЗ по двете директиви: Студенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС