ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЪЛБОК ДОЛ   (Код в регистъра: 241)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 5.97 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Смолян, Населено място: с. Стойките

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-521 от 20.05.1985 г., бр. 45/1985 на Държавен вестник 521-1985 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-374 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 374-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-381 от 06.07.2016 г., бр. 61/2016 на Държавен вестник 381-2016 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна елово-смърчово-букова гора.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на дърветата;
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията;
3. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;
4. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим;
5. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни;
6. Забранява се паша на домашни животни;
7. Забранява се всякакво строителство;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС