ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ   (Код в регистъра: 245)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 10.2 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: гр. Велинград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.22 от 08.01.1981 г., бр. 8/1981 на Държавен вестник 22-1981 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-380 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 380-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуването
2. Забранява се всякакво строителство, освен ако е предвидено в изготвения план на района
3. Забранява се провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се нарушава естествения облик на защитената местност
4. Разрешава се в горите да се водят отгледни и санитарни сечи, съгласувани с районната инспекция за опазване на природната среда


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС