ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЦИГОВ ЧАРК   (Код в регистъра: 246)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3.0 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Ракитово, Населено място: гр. Ракитово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.781 от 19.10.1979 г., бр. 92/1979 на Държавен вестник 781-1979 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-381 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 381-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашни животни;
2. Забранява се повреждането на горската растителност;
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им;
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафтът;
5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство освен в случаите, когато е предвидено строителство по устройствения проект на защитената територия;
6. Разрешава се воденето на отгледни и санитарни сечи, съгласувани с РИОСВ;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС