ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СУХА ЛЪКА   (Код в регистъра: 250)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3.2 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: с. Кръстава

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 на Държавен вестник 1187-1976 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-385 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 385-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а така също и изкореняването на всякакви растения;
2. Забранява се пашата на добитък по всяко време;
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им;
4. Забранява се разкриване на кариери за всякакви инертни други материали, увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образования, на сталактитите и други формации в пещерите;
6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи;
7. Забранява се всякакво строителство;
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС